Výroba mouky Biomlýn, s.r.o.

 

 

Zajímá vás jak se vlastně mouka vyrábí? Co se děje s obilným zrnem než se z něho stane mouka, ze které si upečete voňavý chléb či jiné pečivo?  Díky společnosti Biomlýn, s.r.o., můžeme nahlédnout do tajů výroby mouky a také se společně mlýnem virtuálně projít.

 

Výroba mouky

 

1.krokem je příjem a předčištění obilí

- zrno je dováženo do mlýna nákladními auty

- před přijetím zrna ke zpracování se odebere vzorek, který je podroben vstupnímu rozboru (senzorika, N-látky, vlhkost, popel, sedimentace, lepek, číslo poklesu).

- na základě rozboru je rozhodnuto o přijetí a dodávka je vyložena do příjmového koše a elevátorem vedena do silových buněk (sila mají kapacitu 450 tun)

- samozřejmostí je oddělené skladování BIO zrna

 

2. krokem je čištění obilí

Z obilního sila je obilí dávkováno dávkovacími šneky s frekvenčními měniči otáček a pomocí korečkového elevátoru (pás, na kterém jsou upevněny korečky (naběráky), do kterých je zrno nabíráno a dopravováno dále) vedeno na sítový třídič s aspirační skříní. Na tomto stroji je odstraňován prach a lehké nečistoty. Na přesně kalibrovaných sítech jsou odstraňovány nečistoty větší a menší než zrno.

Druhým strojem čistírny je odkaménkovač. Na odkaménkovači jsou odstraňovány nečistoty těžší než zrno. Po odstranění těchto nečistot putuje obilí dalším korečkovým elevátorem  na triérovou stanici, kde dochází k odstraňování příměsí kratších než zrno. Jsou to příměsi plevelů (např. semena koukolu), ale také zlomky zrna, která jsou obvykle kontaminovaná mikroorganismy, zejména plísněmi. Pokud by se zrno semlelo i s příměsí plevele došlo by k znehodnocení mouky – taková mouka má pak hořkou až palčivou chuť.

Dalším strojem je odírací stroj s aspirační skříní, který má za úkol odstranit nečistoty ulpívající na povrchu zrna. Současně se odstraňují nečistoty i z rýhy zrna a odstraňuje nejvrchnější obalová vrstva zrna, která může být kontaminována mikroorganismy.

Po odstranění nečistot přichází na řadu nakrápěcí šnek (intenzivní nakrápěč) s automatickým dávkovačem vody, kterým se řídí vlhkost zrna. Dávkování vody probíhá automaticky na základě naprogramované optimální vlhkosti. Následuje korečkový elevátor a  odležovací zásobník. Zde se zrno odležuje cca 6 až 8  hodin. Režim vlhčení a odležování zrna se mění podle kvality obilí a ročního období. Z odležovacích zásobníků je obilí vyprazdňováno přes dávkovače a šnekovým dopravníkem a korečkovým elevátorem vedeno ke druhému stupni odírání na odíracím stroji s aspirační skříní. Tento stroj má za úkol odstranit všechny  nečistoty z povrchu zrna, které se uvolnily při vlhčení a odležování. Za odíracím strojem následuje nakrápěcí šnek, kde dochází k povrchovému vlhčení obilí. To má význam pro mletí. Povrchové části zrna jsou pružné a těžce se rozmělňují, zatímco jádro zrna je křehké. Cílem hydrotermické úpravy je zlepšení  mlynářských i potencionálních pekařských  vlastností zrna.  Dále je zrno vedeno přes další korečkový elevátor do zásobníku před prvním šrotem mlýna, který má obsah 1,5 tuny. Za korečkovým elevátorem je umístěn permanentní magnet, na kterém jsou odstraňovány feromagnetické nečistoty.  Po krátkém odležení v tomto zásobníku obilí postupuje na první mlecí šrot vlastního mlýna.

Většina čistírenských odpadů mimo kaménků a feromagnetických nečistot je svedena do zásobníku na odpady. Zde je umístěn magnet na odstranění feromagnetických nečistot při výrobě otrub. Následuje šrotování odpadů a výsledný produkt je přidáván do krmných výrobků mlýna - otrub.

 

3. krokem je mletí

Vlastní mletí je procesem postupného rozmělňování a třídění, jehož výsledkem je skupina výrobků o různé granulaci, s různým obsahem minerálních látek a bílkovin a s celou řadou dalších specifických vlastností. Výrobky s nejnižším obsahem obalových částí zrna a tím i minerálních látek, jsou výrobky jedlé a jsou označovány jako mouky několika druhů. Tyto mouky se v dalším procesu mohou dále upravovat.

 

4. krokem je míchání mouky

            Technologické zařízení míchárny je tvořeno soustavou šnekových dopravníků a korečkových elevátorů, které dopravují jednotlivé výrobky do zásobníků. Pod každým zásobníkem je umístěn míchací stroj, který umožňuje promíchání mouky z několika zásobníků a tím upravit, nebo změnit výsledné jakostní ukazatele výrobků. Ze zásobníků s míchacími stroji jsou výrobky dopravovány buď na pytlovací stroje, nebo šnekovými dopravníky na volně loženou expedici, kde jsou přímo plněny cisterny na mouku. Z hlediska zdravotní nezávadnosti výrobků jsou v míchárně umístěny kontrolní magnety, které odstraňují případné feromagnetické nečistoty, které vznikly během výrobního procesu. Vnitřní míchárna má kapacitu 58 tun výrobků, což představuje zásobu cca 2 dnů provozu mlýna. Vnější zásobníky mají kapacitu 60 tun.

Při každém naplnění míchaček je proveden rozbor (vlhkost, popel, N látky, lepek, pádové číslo). Tento rozbor je výstupní kontrolou všech výrobků.

 

5. krokem je balení mouky

            Dále je mouka balena na balicím stroji do 1 kg spotřebitelského malého balení (do papírových obalů)  ve skupině po 10 ks. Zabalené 10 kg balíky jsou ukládány na palety o nosnosti 600 – 700 kg. Takto zabalená potravina je opět uskladněna v suchém prostředí ve vymezených prostorách balírny. Nakonec jsou palety distribuovány k odběrateli

 

 

Výroba BIO mouky

 

Technologie výroby BIO mouk je zcela shodná s klasický způsobem výroby mouk ( příjem obilí, mletí, míchání a balení ) s podmínkou doložení BIO původu od dodavatelů surovin. Na zpracování BIO mouk je v BIOMLÝNě s.r.o. vyčleněna samostatná mlecí linka zabezpečující oddělení BIO produktů od konvenčních mouk. Výsledný BIO produkt je deklarován jako BIO výrobek na obalu. Suroviny pro výrobu musejí být pěstovány bez použití chemické ochrany rostlin, tj. prosté pesticidů. Dodavatelé těchto surovin musejí deklarovat tento BIO původ. Veškerý nákup a prodej BIO surovin je řízen společností TopBio a.s., sesterskou společností BIOMLÝNa s.r.o., TopBio a.s. rovněž odpovídá za BIO původ dodávaných surovin.

 

Tolik o zpracování zrna a výrobě mouky a nyní se pojďte podívat jak takový mlýn vypadá.

 


 

 

Závěrem bych chtěla poděkovat p. Soně Prušové, za poskytnutí materiálu pro vznik tohoto článku.

 

 Svetluska78